Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

I&L zet Open Trip Model in voor optimale dienstverlening

I&L Logistiek heeft het Open Trip Model succesvol geïmplementeerd in haar eigen systemen en kreeg daarvoor eind mei een voucher uitgereikt vanuit SUTC. Ter gelegenheid van de uitreiking van de voucher spraken we met Wouter ten Have van I&L Logistiek en stelden hem een aantal vragen.

Hoe zou jij I&L Logistiek typeren?

I&L Logistiek begon in 1995 als studentenbedrijf voor privé chauffeursdiensten. Vanuit het opgebouwde netwerk ontstond de vraag naar nieuwe diensten: vervoer van pakketjes en specialistisch -temperatuur geconditioneerd- transport. De crisis in 2008 en verzoeken van klanten leidden tot een pilot met een goedkopere koeriersdienst. Dit bleek niet te werken, maar de regisseursrol voor transporten en bijzondere logistiek -waar een grote klant om vroeg- bleek een gouden greep voor I&L. Een opslagruimte voor kleinschalige distributiezendingen maakte het mogelijk om de transporten nog efficiënter te organiseren door slim te combineren. Leeg heen- of terugrijden werd een uitzondering.

I&L is vanaf het begin echt een maatwerkbedrijf, met focus op goede service voor een stabiele prijs; een betrouwbare partner voor klanten. I&L transporteert alles wat buiten de reguliere lijnen valt. Ad hoc koeriersdiensten zoals naleveringen, spoedleveringen of bijzondere transporten van zo’n 500 klanten worden in overleg met opdrachtgevers waar mogelijk gecombineerd met vaste transporten door externe vervoerders. Wanneer dit niet kan, of als de klant dit omwille van kwaliteitszaken wil, wordt het eigen wagenpark ingezet. Hierdoor is differentiatie in de prijs mogelijk.

Waarom zijn jullie aan de slag gegaan met het Open Trip Model?

We willen onze klanten pro-actief informeren dat we eraan komen. Vooral bij het koel- en diepvriestransport is dat een mooie service, zodat onze klanten zich optimaal kunnen voorbereiden op het ontvangen van de gekoelde waren. We zagen hoe dit bij een grote klanten werkte met oa. het Open Trip Model (OTM) en wij willen dit aan al onze klanten gaan aanbieden.

Wat betekent het OTM voor jullie klanten?

Het beschikbaar stellen van data aan onze klanten is inmiddels heel gewoon. OTM maakt het daarnaast mogelijk om onze ritinformatie zodanig te combineren en aan te leveren dat onze klanten tijdig op de hoogte zijn van het moment van aflevering, zodat zij hun activiteiten optimaal kunnen plannen en aanwezig zijn bij levering. Daarmee bieden we een onderscheidende distributie-service.

Veel klanten zijn echter nog niet zover dat ze hiervan kunnen profiteren, omdat ze bijvoorbeeld nog geen Control Tower hebben. Voor kleine bedrijven is het implementeren van een standaard als OTM een (te) complexe aangelegenheid, simpelweg omdat het ze ontbreekt aan de middelen, tijd en kennis van ICT, die in deze prille fase van standaardisatie echt nog hard nodig is. Wij kunnen en willen hierin voorop lopen, maar het is nog wachten op massa voor de meerwaarde echt zichtbaar wordt.

Hoe ingewikkeld was het om het model te implementeren?

Het was een weg van vallen en opstaan. Wij maken gebruik van veel verschillende databronnen, zoals ons TANS TALIS TMS, PTV Smartour, Webfleet, en Gullimex voor de monitoring van de temperatuur. Alle lijntjes tussen deze systemen waren maatwerkoplossingen. Doel was dit op te lossen via standaard koppelingen. Daarmee is veel winst te behalen: eenvoudig meermaals in te zetten, snel nieuwe koppelingen kunnen maken en ook financieel is het gunstig omdat je niet keer op keer vanaf nul moet opbouwen. We wisten dat de ontwikkeling van standaarden nog in de kinderschoenen stond. De enige manier om ervaring op te doen was door er ‘gewoon’ maar aan te beginnen.

In dit traject hebben we heel wat lessen geleerd. De eerste is dat het noodzakelijk is dat gebruikers, leveranciers en ontwikkelaars zich conformeren aan de standaard. En aan de specifieke versie van de standaard. Als je interfacing gaat optuigen, moet je van alle partners aan tafel verlangen dat zij zich inspannen om de koppeling actueel te houden en zelf de benodigde aanpassingen door te voeren.

Een misschien nog belangrijker les is het organiseren van de data. Hoe ideaal het ook klinkt, het is niet realistisch om data als vloeibaar te beschouwen. Niet alle systemen zijn per se geschikt voor data-uitwisseling. Onze conclusie: alle data moet je organiseren op één plek. En tot die plek moeten alle andere systemen toegang hebben middels standaarden, zodat alle wijzigingen op die ene plek verwerkt worden en beschikbaar zijn. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je onafhankelijk van systemen keuzes kunt maken: functioneert systeem X niet? Dan vervang je dat gewoon zonder uitval van andere systemen.

De frustratie en energie die de realisatie van deze OTM-koppeling heeft gekost, hoort erbij als je vooroploopt. Maar de OTM koppeling is live en daar hebben we profijt van!

Ik vind het (te) ambitieus om van het MKB te verwachten dat ze standaardisatie zelf aanjagen. I&L is met 60 wagens een te kleine vervoerder om veranderingen te forceren. De regie over standaardisatie zou dus bij ICT-leveranciers moeten liggen. Zij kunnen standaard stekkers leveren en daarmee standaardisatie versnellen. Ook versie beheer is een belangrijk vraagstuk gebleken. Het is een mooie uitdaging voor SUTC om regie te pakken voor standaardisatie in logistieke ketens, en om afspraken te maken over de houdbaarheid van koppelingen.

Hoe past OTM binnen jullie eigen strategie/ toekomstbeeld als bedrijf?

We werken met I&L toe naar verdere optimalisatie van de dienstverlening door automatisering. Daarbij kijken we niet alleen naar de functionaliteit van de systemen, maar nog meer naar de onderliggende waarden van die systemen. Het gaat om vragen als: hoe ‘live’ is de data? En is de architectuur van zo’n systeem gebouwd om realtime data te delen? Oude rigide patronen gebaseerd op logistieke planning door een opdrachtenbak te vullen, de opdrachten te plannen tot ritten en vervolgens over te gaan tot uitvoering moeten over boord. Logistiek is hectisch, vraagt om permanente realtime bijsturing en wordt gevoed door wat er nu gebeurt. En het is ontzettend gaaf als dat goed werkt.

Enerzijds richten we ons verder op het bieden van exacte informatie over tijdstip van levering door ‘live’ planning, o.a. gebaseerd op realtime informatie van externe vervoerders. Een planningssysteem ondersteunt de planners met geautomatiseerde voorstellen voor het afhandelen van ad hoc opdrachten. Anderzijds gaan we alle informatie over het transport gebundeld aanleveren, incl. gerealiseerde vervoerscondities, gelijktijdig met levering van het product. Dit kan bijv. met een foto; denk aan producten die we rechtstreeks afleveren tot in de koelkast van de kantine.

Het OTM legt een basis om bij deze realtime planning niet alleen de eigen transport-informatie te betrekken, maar ook realtime informatie over de verkeerssituatie, milieuzones, venstertijden. Juist dán voeg je echt waarde toe aan de transportketen.

In 2021 gaan we het IT landschap opnieuw opzetten met systemen die realtime data kunnen uitwisselen. Ik verwacht vooral meerwaarde van het planpakket. Ons eisenpakket voor het IT landschap gaat over duurzaamheid, schaalbaarheid en beheersbaarheid van de systemen. En daarbij zijn standaarden zoals OTM een randvoorwaarde.

Wij zien het als onze taak als vervoerder om eerst intern te optimaliseren, en daarna met onze nabije concullega’s te werken aan de verdere optimalisatie van de logistieke keten.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf ook aan de slag met het OpenTrip Model? Kijk hier voor de technische specificaties, of kom in contact met ons via het contactformulier.

16 juli 2020
Deel deze post
Labels
Archiveren
Electronische Begeleidingsbrief Afval wint langzaamaan terrein