Data delen met open IT-standaarden Informatie en advies Beheer en ontwikkeling

CBS en transportsector slaan handen ineen

Transport is een belangrijke indicator van de stand van de economie. Daarom willen beleidsmakers graag een zo actueel mogelijk inzicht hebben in deze sector. Het aanleveren van de gewenste gegevens door logistieke ondernemers is echter tijdrovend. Met het project Vehicle Emission Shipment Data Interface (VESDI) realiseert het CBS - samen met strategische partners Topsector Logistiek en de ondernemersverenigingen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex - een toekomstbestendige infrastructuur om elektronisch de basisgegevens van transport te verzamelen en aan te leveren bij het CBS.

Administratieve lastendruk verlagen

Wout van den Heuvel van brancheorganisatie TLN is namens de stichting Uniforme Transport Code (SUTC) nauw betrokken bij het nieuwe initiatief. SUTC is een beheer- en expertisecentrum voor open IT-standaarden in transport en logistiek, dat fungeert namens TLN en evofenedex. ‘De bereidheid bij transportondernemers om data te delen met het CBS is best groot. Een klein deel doet dit al met behulp van XML rechtstreeks uit transportmanagementsystemen en boordcomputers. Een groot deel vult de periodieke enquêtes van het CBS in via de webportal. Het invullen kost echter veel tijd, terwijl we de administratieve lastendruk voor transportondernemers juist willen verlagen.’

Bottom-up samenwerking

Ondanks de hoge bereidheid tot het delen van data, hikken ondernemers volgens Van den Heuvel aan tegen de investering in tijd, aandacht en geld om een vorm van geautomatiseerde elektronische aanlevering mogelijk te maken. ‘Ik ben blij dat we een elektronische interface hebben kunnen ontwikkelen gebaseerd op het Open Trip Model (OTM). Een open standaard die vanuit de markt via samenwerking tussen logistiek dienstverleners, IT-leveranciers en verladers tot stand is gekomen. Doordat die standaard er is, kunnen ondernemers deze goed gebruiken zonder veel kosten. Met name de samenwerking met IT-leveranciers via DALTI (Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers) is hierbij cruciaal geweest en speelt een belangrijke rol bij de uitrol naar het logistiek bedrijfsleven. Het is een echte bottom-up benadering.’

Kwaliteit en kwantiteit data verbeteren

Van den Heuvel benadrukt dat het project zich puur richt op het delen van de ‘basis’- data over het voertuig en de goederen. ‘Het gaat om het verzamelen van data ten behoeve van stuurinformatie voor overheden, maar ook voor ondernemers met een logistiek belang. Met dit project willen we zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de data die bij het CBS worden aangeleverd verbeteren.’ Straks worden onder meer gegevens bij het CBS aangeleverd over welke vervoermiddelen welke goederen via welke route hebben vervoerd. Om geen concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen, is de informatie over de lading op een hoog aggregatieniveau. Daarnaast hanteert het CBS altijd strikte privacyregels, waardoor individuele informatie over bedrijven of personen nooit herleidbaar zijn.

Luchtverontreiniging

Het CBS levert gegevens aan alle overheden, van het Rijk tot en met gemeenten. ‘In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 geen uitlaatgassen en CO2-uitstoot van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer is toegestaan in stadskernen en winkelgebieden’, aldus programmamanager Herman Wagter. Hij is namens de Topsector Logistiek bij het project betrokken. Gemeentelijke en regionale overheden hebben volgens hem behoefte aan betrouwbare en actuele data over vervoersstromen binnen hun gemeentegrenzen of regio. ‘Dat is voor beleidsmakers essentiële stuurinformatie. Waar moeten bijvoorbeeld - met het oog op het realiseren van emissievrije zones - laadpalen staan en wat zijn strategische plekken aan de rand van de stad om goederen te combineren?’, zegt Wagter. ‘Met dit project willen we het voor logistieke ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken om data aan te leveren.’  

Innovatieve kennis

Volgens Wagter neemt de Topsector Logistiek een unieke positie in binnen het veld van negen topsectoren. ‘Waar de andere acht topsectoren steunen op onderzoeksprogramma’s gaan we met de Topsector Logistiek een stap verder. We vertalen innovatieve kennis naar de praktijk. Dit mooie initiatief past naadloos binnen deze ambitie.’ Volgens Wachter is het belangrijk om te kunnen beschikken over accurate, actuele vervoersinformatie. ‘Een goede analyse van ritdata levert cruciale informatie op.’ Als voorbeeld noemt Wagter het realiseren van een toekomstbestendige laadinfrastructuur voor de logistieke sector. ‘Als straks iedereen tegelijk gaat opladen, dan kan het elektriciteitsnetwerk dat niet aan.’

Belasting wegennetwerk

Ook wijst Wagter op het belang van goed inzicht in verkeersstromen en belasting van het wegennetwerk voor gemeenten. ‘Neem een stad als Tilburg, daar is 20 procent van de voertuigen verantwoordelijk voor 80 procent van de ritten in de beoogde emissievrije zone. Om goed beleid te kunnen maken is het dan wel handig als je weet waar die voertuigen vandaan komen en waar ze heen gaan.’ Een jaar nadat de Topsector Logistiek van start ging om alle partijen en loketten op één rij te krijgen, is Wagter tevreden over de voortgang die geboekt is. ‘Niet alleen transportondernemers zien er het belang van in, maar ook de meer dan 100 softwareleveranciers. Dat is belangrijk, want via hen is het makkelijker om opschaling sneller te realiseren doordat zij de interface ‘eenmalig’ implementeren en aanbieden aan al hun klanten.’ Wagter is blij met het CBS als partner. ‘Transportondernemers vertrouwen het CBS en dat is een belangrijke basis om hen te enthousiasmeren om mee te werken. Zij weten dat hun data bij het CBS in veilige handen zijn.’

Financiële bijdrage ministeries

Projectleider Mathijs Jacobs van het CBS noemt de financiële bijdrage van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Waterstaat cruciaal om een vliegwieleffect te kunnen realiseren. ‘Dankzij die bijdrage zijn we met elkaar in staat om al in het eerste jaar verschillende zaken tot stand te brengen, waaronder het technisch mogelijk maken om de gewenste data via OTM aan te leveren. Maar denk ook aan zaken als het verbeteren van de kwaliteit van de data, onder meer door bedrijfsinformatie toe te voegen.’

Meer informatie of zelf ook aan de slag met VESDI?

Neem contact op via info@sutc.nl. Voor bedrijven die aan de slag willen met efficiënt data delen op basis van open standaarden of een bijdrage willen leveren aan datagedreven beleid, is documentatie en uitleg beschikbaar via SUTC, CBS of IT-leveranciers.

26 mei 2021
Deel deze post
Labels
CBS
Archiveren
Release Open Trip Model versie 5.1